De ClubZeker
Oplossing

Clubgebouw en (sport)inventaris

Clubzeker biedt een unieke polis aan met verschillende dekkingen waarbij uw accommodatie, clubgebouw, kleedkamers en (sport)inventaris, zoals meubilair, de bar, keukenapparatuur en sportmateriaal zijn verzekerd. Schade veroorzaakt door glasbreuk is gratis meeverzekerd. U bent uitgebreid verzekerd voor alle mogelijke gevolgen dankzij de ‘allrisk’ dekking. Het eigen risico is altijd € 350 per gebeurtenis.

Brand

Een brand kan nare gevolgen hebben voor uw accommodatie en voor de activiteiten van uw vereniging. De materiële schade door brand, ontploffing en blikseminslag is verzekerd.

Inbraak

Materiële schade door inbraak of poging tot inbraak, diefstal na inbraak, poging tot diefstal(verlies of beschadiging) na inbraak, beroving of afpersing met geweld of bedreiging en vernieling is verzekerd.

Vandalisme

De verzekering dekt materiële schade door vandalisme (vernielzucht zonder materieel voordeel).

Storm

Bij storm is er dekking voor materiële schade door storm (14 m/s of hoger (ongeveer windkracht 7), bij stormschade aan het gebouw, gevolgschade door regen, sneeuw en hagel en glasbreuk door hagel of sneeuwdruk in combinatie met storm.

Opruimingskosten

Als er sprake is van een gedekte schade, dan worden het afbreken, afvoeren, storten en vernietigen van verzekerde zaken vergoedt. Ook hier is het eigen risico € 350.

Waterschade

Verzekerd is materiële schade die ontstaat door water of neerslag en dergelijk zoals water, stoom, neerslag, blusmiddelen uit defecte leiding, toestellen, installaties van waterleiding, centrale verwarming, sprinklers etc. die op die leidingen zijn aangesloten en regen, hagel, sneeuw en smeltwater dat onvoorzien het clubgebouw binnenkomt.

Vergoed worden ook: kosten van opsporen van breuken of een defect aan leidingen, herstelwerk aan muren en vloeren, herstelkosten van beschadigde leidingen, installaties en toestellen als deze gesprongen zijn door vorst.

Koelschade

Als na een storing of uitval van een koel- of diepvriesinstallatie de gekoelde of bevroren producten bederven, in waarde verminderen of verloren gaan. De verzekering keert uit op basis van inkoopwaarde.

Computerapparatuur

Computers en elektronische apparatuur zijn kostbaar en voor veel verenigingen onmisbaar. Het is vervelend als u bijvoorbeeld door brand of diefstal niet verder kunt werken. Met deze dekking pakt u de draad na een schade snel weer op.

Voorraden

Met deze dekking zijn de voorraden van uw vereniging verzekerd. Wijn en sterke drank kunt u apart verzekeren.

Onderdelen die u apart kun afsluiten:

Bedrijfsschade

Bij veel sportverenigingen is de kantineomzet een zeer belangrijke inkomstenstroom op de begroting. Die inkomsten kunnen verenigingen vaak niet missen. Met een bedrijfsschadeverzekering dekt u de schade door vermindering van de brutowinst, bijvoorbeeld als er brand is geweest en de kantine tijdelijk niet gebruikt kan worden.

Lichtmasten

Met deze module zijn lichtmasten verzekerd. Schade aan lichtmasten kan veroorzaakt worden door storm, waardoor lichtmasten omvallen. Of door diefstal van aluminium of koperen onderdelen van lichtmasten.

Speelvelden

Met deze module zijn (kunstgras) speelvelden verzekerd. Schade aan speelvelden kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld storm waardoor er lichtmasten of reclameborden omvallen op het veld, vandalisme als er supporters onbedoeld het veld beschadigen. Reclameborden en hekwerken die zich rond het veld bevinden zijn ook meeverzekerd.

Zonnepanelen

Brand, storm of hagelstenen kunnen uw zonnepanelen flink beschadigen. Met dit onderdeel zijn de zonnepanelen meeverzekerd tegen alle van buiten komende onheilen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor sportverenigingen

Uw vereniging kan aansprakelijk gesteld worden door bijvoorbeeld sporters, leden, bezoekers of leveranciers. Immers, waar mensen samenkomen om te sporten of om naar sport te kijken kan van alles gebeuren.

Iedereen kan onverhoopt schade veroorzaken of zelf schade lijden op een sportcomplex. Een door een vrijwilliger aan een derde toegebrachte schade is niet gedekt onder de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Aangezien de financiële gevolgen niet zijn te overzien door uw bestuur, is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor sportverenigingen belangrijk. De aansprakelijkheidsverzekering geldt voor de vereniging en alle aangesloten leden. Het is verstandig als uw vereniging uw vrijwilligers erop wijst zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) af te sluiten.

Welke situaties kunnen leiden tot aansprakelijkheid?

Personenschade: schade die is toegebracht aan derden. Uw vereniging kan bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld als er door achterstallig onderhoud aan de tribune van de vereniging gewonden vallen onder de bezoekers. Of als er door bedorven eten uit de kantine bezoekers ernstig ziek worden. Of als een bezoeker door een stoel zakt en zichzelf ernstig verwond.

Zaakschade: schade die is toegebracht aan zaken van derden. Bijvoorbeeld als een auto van een bezoeker tijdens werkzaamheden door vrijwilligers van de vereniging aan de accommodatie wordt beschadigd. Of als er kleding of eigendommen van een bezoeker beschadigd raken doordat hij of zij uitglijdt op een gladde vloer of van een tribune valt door een struikelpartij over losse tegels.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder bent u bezig met het zo goed mogelijk vervullen van uw functie. U staat niet direct stil bij uw persoonlijke aansprakelijkheid. Toch kan het gebeuren dat u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld.

Een persoonlijke aansprakelijkheid heeft te maken met het niet behoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder. Het is niet relevant of uw bestuursfunctie betaald is of niet. In de praktijk blijkt het niet voldoen aan de boekhoudplicht een belangrijke oorzaak van persoonlijke aansprakelijkheid: een vereniging of stichting moet te allen tijde inzicht kunnen geven in de financiële positie.

Per 1 juli 2021 wordt de Wet WBTR van kracht. Deze voorziet in verscherpte wetgeving voor bestuurders van (sport)verenigingen. Een toets van o.a. uw statuten is gewenst. ClubZeker helpt daarbij graag.

De volgende situaties kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid:

 • Niet bijhouden van een behoorlijke boekhouding en niet of te laat opmaken van de jaarrekening.
 • In het jaarverslag een misleidende voorstelling geven van de positie van de vereniging of stichting.
 • Het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen met verregaande financiële consequenties en onvoldoende aandacht besteden aan het behoorlijk vastleggen van gemaakte afspraken.
 • Het aangaan van voor de vereniging of stichting nadelige verplichtingen terwijl een faillissement op korte termijn niet ondenkbaar is.
 • Het verwaarlozen van de kredietbewaking.
 • In financieel moeilijke tijden crediteuren van de vereniging of stichting selectief betalen.
 • Het negeren van tegenstrijdige belangen – zakelijk of privé. Het niet of niet op tijd informeren van toezichthouders over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn.
 • Handelen in strijd met het doel van de vereniging of stichting zoals genoemd in de statuten.
 • Onvoldoende deskundigheid of besluiteloosheid. Zoals het niet aanvragen van het faillissement van de vereniging of stichting, terwijl duidelijk is dat de vereniging of stichting de verplichtingen niet meer kan nakomen.
 • Het verstrekken van financieringen aan derden, bestuurders of aandeelhouders zonder daarvoor zekerheid te vragen. Het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend moet zijn dat de vereniging of stichting ze niet kan nakomen.
 • Het niet voldoen aan de in een subsidie gestelde eisen, waardoor een ontvangen subsidie wordt teruggevorderd.

Rechtsbijstandsverzekering

Met de speciale rechtsbijstandsverzekering - ARAG ProRechtCombinatie Verenigingen -verzekert uw sportvereniging zich voor de kosten van juridische ondersteuning bij een (dreigend) geschil. U heeft ook aanspraak op rechtsbijstand voor vrijwilligers voor normale verenigingsactiviteiten (hieronder valt ook het vervoeren van leden van de vereniging naar en van (sport)evenementen). Zo behartigt u de belangen van de vereniging zo goed mogelijk.

Wij werken samen met een team onafhankelijke professionele rechtshulpverleners van ARAG. Alle schaden worden in behandeling genomen en hierbij geldt geen eigen risico of drempelbedrag (franchise).

Welke situaties kunnen leiden tot rechtsbijstand?

Geschillen over uw clubgebouw of de accommodatie: Bijvoorbeeld als een installatiebedrijf gebrekkig onderhoud heeft gepleegd aan een verwarmingsinstallatie waardoor spelers onwel zijn geworden door koolmonoxide. U kunt dan het installatiebedrijf aansprakelijk stellen. Of een tijdelijke gehuurde tribune stort in tijdens een kampioenswedstrijd en er vallen gewonden. De rechtsbijstandverzekeraar stelt dan de tribunebouwer aansprakelijk en beschermt de belangen van de sportvereniging en voorkomt dat de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Geschil met de gemeente over onteigening omdat woningbouw gewenst is op uw locatie. Of een geschil met één van uw leveranciers, denk aan energie of horeca.

Ongewenst gedrag op het sportcomplex: Bijvoorbeeld seksuele intimidatie. Of agressie als dronken supporters vernielingen aanrichten. De rechtsbijstandverzekeraar stelt deze personen dan aansprakelijk voor de schade.

Uitgebreide dekking op in- en verkoopactiviteiten: Bijvoorbeeld bij een geschil met uw horeca-leverancier.

Incassozaken, zoals het incasseren van openstaande vorderingen: Bijvoorbeeld als u een deel van uw accommodatie verhuurt aan een kinderdagverblijf of een andere huurder. Als deze organisatie de huur niet meer betaalt kunt u de rechtsbijstandverzekeraar een incasso procedure laten starten.

Padelverzekering

Padelbanen goed verzekeren? Dat kan bij Clubzeker!

Veel tennisverenigingen investeren in padelbanen. De kosten zijn zomaar vele tienduizenden euro’s per baan, dan wil je dat wel goed verzekerd hebben. De hele constructie (kooi, glas, vloer en net) kan ClubZeker verzekeren voor € 231,75 per baan. Premies zijn per jaar, exclusief assurantiebelasting. Verzekerd is alle schade, dus ook schade door vandalisme. ClubZeker is in Nederland de enige aanbieder die een compleet verzekeringsproduct voor padelbanen biedt. Het eigen risico is € 350,-.

Padelbanen verzekeren? Vraag de gratis vergelijking aan. Dan nemen wij contact met u op.

Extra services

Bij ClubZeker profiteren sportbestuurders van extra services en slimme oplossingen:

Scope Sport Electra keuring

Veilig sporten, risicobeheersing en kostenbesparing

Krijg in 3 stappen inzichtelijk of de elektrische installatie van uw sportcomplex veilig is aangelegd en gebruikt kan worden.

Sportverenigingen in Nederland moeten volgens het bouwbesluit, net als alle ‘gewone’ bedrijven, hun elektrische installaties verplicht laten keuren. Periodieke technische keuringen als een NEN1010 veiligheidsinspectie of een NEN3140 inspectie sluiten niet goed aan bij de beperkte middelen van bestuursleden van sportclubs. Vaak is er niet de tijd of het geld voor uitgebreide inspecties.

Het gevolg is dat sportclubs het lastig vinden om elektrische installaties op een professionele manier te laten controleren, waardoor zij geen zicht hebben op mogelijke risico’s en niet voldoen aan wettelijke regelgeving. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties die bijvoorbeeld kunnen leiden tot brandgevaar. In een erger geval leidt dit zelfs tot onveilige situaties voor sporters of vrijwilligers die gebruik maken van de elektrische faciliteiten.  

Om sportclubs te helpen met het professioneel laten controleren van de elektrische installatie heeft ClubZeker in samenwerking met Unica de Scope Sport Electra keuring ontwikkeld.

De Scope Sport Electra keuring keurt op twee belangrijke zaken:
 • de elektrische installatie van een sportclub op een effectieve manier gecontroleerd op het veilig functioneren;
 • ook de natte ruimten van de sportclubs worden gecontroleerd op persoonsveiligheid, om zo het risico op gevaarlijke situaties te minimaliseren.

Sportbestuurders die deze Scope Sport Electra keuring laten uitvoeren hebben concreet inzicht op de veiligheid van hun elektrische installatie en de risico’s in de natte ruimten van het sportcomplex.

Het resultaat:

 • verdere verbetering van de persoonlijke veiligheid van sporters en vrijwilligers,
 • brandveiligheid van de accommodatie,
 • kostenbesparing voor de sportverenging.

Hoe ziet zo’n Scope Sport keuring er nu precies uit?

Scope Sport Electra keuring bij Unica: in 3 stappen zicht op de risico’s:
 1. Een specialist controleert of de elektrische installatie op een veilige manier ontworpen en goed onderhouden is.
 2. De natte ruimtes in het sportcomplex worden gecontroleerd op elektrotechnische gevaren.
 3. De risico’s worden samengebracht in een rapportage met daarbij de aanbevolen verbeteracties.
 4. Realisatie van de verbeterpunten om de veiligheid van de elektrische installatie verder te verhogen.
Samenwerken met Unica betekent:

✓ Zicht op de veiligheid van de elektrische installatie en risico’s in de natte ruimten van het sportcomplex.

✓ Uitvoering door specialisten die kennis hebben van de geldende NEN1010 normering voor elektrische installatie.

✓ Overzichtelijke rapportage met daarin verbeterpunten om de veiligheid verder te verbeteren.

✓ Ontzorging bij realisatie van de geadviseerde verbeterpunten.

✓ Eén van de grootste technische dienstverleners Met 17 vestigingen in Nederland en beschikking over integrale technische kennis .

Wij garanderen

✓ Eén aanspreekpunt.

✓ Vandaag een probleem, morgen de oplossing.

✓ 24/7 servicedesk.

✓ Landelijke dekking, altijd een Unica vestiging bij u in de buurt.

Is uw vereniging geïnteresseerd in de Scope Sport Elektra keuring? Vul dan onderstaand formulier in.

WBTR

ClubZeker helpt sportbestuurders met een totaaloplossing. In samenwerking met Ampersand Advocatuur en Vechtstede Notarissen bieden wij u een online WBTR Checklist die u aan de hand van uw eigen statuten online invult.

Wij leveren een maatwerkrapport op met alle aspecten van de WBTR die uw club nog moet regelen. En indien u wilt helpen we u daarna met de uitvoering.

Doe de WBTR Check. De kosten zijn € 75,-inclusief BTW. Klanten van ClubZeker betalen € 45,-, inclusief BTW.

Met de WBTR Check weet u precies wat u moet doen

Op 1 juli treedt de WBTR in werking

Het doel van deze wet is (sport)verenigingen en stichtingen beter te laten functioneren door bijvoorbeeld machtsmisbruik en belangenverstrengeling binnen het bestuur te beperken.

Sportbestuurders hebben de plicht om het belang van de vereniging voorop te stellen. Als een bestuurder langdurig is uitgeschakeld door bijvoorbeeld ziekte, dan moet er adequate vervanging worden geregeld. Ook moet een vereniging regelen wat er moet gebeuren als een bestuurder niet goed functioneert.

De WBTR geldt ook voor vrijwilligers die vanuit passie en plichtsbesef een amateurclub besturen.

Er leven veel vragen bij sportbestuurders: ‘wat moet ik nu precies doen en welke consequenties kan dit allemaal hebben?’.

Wat betekent de WBTR voor bestuurders van sportverenigingen

Het belang van de sportvereniging moet voorop staan

Sinds 2016 is de WBTR al onderwerp van wetgeving, eind 2020 eindelijk goedgekeurd en vanaf 1 juli 2021 verplicht voor alle verenigingen. En dus ook sportverenigingen.

Sportbestuurders hebben voortaan de plicht het belang van de vereniging voorop te stellen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat blijkt in de praktijk toch niet altijd zo te werken. Voortaan staat het zwart op wit: het belang van de vereniging is leidend. Ergens nog een (kleine) belangenverstrengeling? De clubsecretaris met eigen hoveniersbedrijf, die het tuinonderhoud van de club wordt gegund? Nee, daar wil de wetgever paal en perk aan stellen.

Bij een tegenstrijdig belang mag een bestuurder voortaan niet meer meepraten en/of meebeslissen. Echt niet. Dat moet maar aan de andere bestuurders worden overgelaten. En wat nu als de bestuurders niet kunnen beslissen, bijvoorbeeld door langdurige ziekte? Dan moet er vervanging zijn geregeld. Een vereniging mag dus nooit 'bestuurderloos' worden achtergelaten.

Wanneer een clubsituatie een privérisico wordt?

Maar de belangrijkste wijziging, waar meteen ook de meeste vragen over komen, is natuurlijk de bestuurders-aansprakelijkheid. Die houdt kort gezegd in, dat ook een bestuurder van een vereniging behoorlijk moet besturen.

Gaat een vereniging failliet? Dan wordt het spannend. Bij een faillissement kan de curator de bestuurder namelijk aansprakelijk stellen voor het tekort in het faillissement. Daarvoor moet het bestuur zijn taak onbehoorlijk hebben vervuld én het moet aannemelijk zijn dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Dit betekent dus, dat bij een faillissement een onbehoorlijk bestuurder in privé aansprakelijk kan worden gehouden voor het hele faillissementstekort. De hoogte daarvan is op voorhand ongewis, maar het valt natuurlijk altijd tegen. Niet alleen wordt een ernstig verwijt gemaakt ('U hebt niet behoorlijk bestuurd'), maar ook wordt de bestuurder voor de gevolgen daarvan privé getroffen ('U moet betalen').

Verruiming toepassingsbereik bestuurders-aansprakelijkheid

De regels voor aansprakelijkheid worden met dit alles eigenlijk niet (inhoudelijk) gewijzigd, maar het toepassingsbereik wordt wel uitgebreid. Naar de bestuurders van bijvoorbeeld sportverenigingen dus. En meestal zijn dat de amateurverenigingen. Mensen die vanuit passie of plichtsbesef een sportclub besturen, en dan dergelijke risico's te lopen, dat is best cru. Het is dus zaak dat u als sportbestuurder dit fenomeen snapt en voorbereidingen treft.

Voorkom leed en start met voorbereiden

In het recht wordt de soep gelukkig vaak niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend, maar een goede voorbereiding met behulp van de WBTR Check kan veel leed voorkomen.

ClubZeker, Ampersand Advocatuur en Vechtstede Notarissen helpen u te voldoen aan de WBTR met een online WBTR Check die u aan de hand van uw eigen statuten invult. Doe deze WBTR Check, de kosten zijn € 75,- inclusief BTW. Klanten van ClubZeker betalen € 45,- inclusief BTW.