Privacy Statement

ClubZeker B.V., gevestigd aan Oosterseveldweg 13, 8391 MA Noordwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Oosterseveldweg 13
8391 MA Noordwolde
Telefoon +31 6 29626024
Kasper Huizinga is de Functionaris Gegevensbescherming van ClubZeker Hij/zij is te bereiken via kasper@clubzeker.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ClubZeker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en/of telefonisch
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kasper@clubzeker.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ClubZeker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het vervaardigen van een premievoorstel met de daarbij behorende bijlagen, zoals een machtiging tot opzegging en een akkoordverklaring;
– Het afhandelen van uw betaling;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

ClubZeker neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ClubZeker) tussen zit. ClubZeker gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office (met daarin Outlook, Excel, Word), voor het vervaardigen en uitbrengen van premievoorstellen. Dit zijn voorstellen die betrekking hebben op de zakelijke verzekeringen van de opdrachtgever, en hebben derhalve geen invloed op de
opdrachtgever zelf.
Zolang er een zakelijke relatie is tussen ClubZeker en de opdrachtgever (meer specifiek: de organisatie die opdrachtgever vertegenwoordigt) zullen de gegevens bewaard blijven en geactualiseerd worden. ClubZeker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

ClubZeker deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ClubZeker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt ClubZeker uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Denk aan de schadeafhandelaar (Crwaford’s) in Nederland die in contact wil komen met u om schade te beoordelen. Ook kunnen in enkele gevallen de contactgegevens en adresgegevens doorgegeven worden aan Antea Group voor het maken van een taxatie van een sportaccommodatie, of aan Kennis van Sport (Iwan ter Huurne), die als keurmeester wordt ingezet in het kader van de ClubKeuring.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ClubZeker gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, een verzoek tot corrective of verwijdering in te dienen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ClubZeker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kasper@clubzeker.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ClubZeker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/ tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ClubZeker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via kasper@clubzeker.nl