De ClubZeker
Oplossing

Clubgebouw en (sport)inventaris

Clubzeker biedt een unieke polis aan met verschillende dekkingen waarbij uw accommodatie, clubgebouw, kleedkamers en (sport)inventaris, zoals meubilair, de bar, keukenapparatuur en sportmateriaal zijn verzekerd. Schade veroorzaakt door glasbreuk is gratis meeverzekerd. U bent uitgebreid verzekerd voor alle mogelijke gevolgen dankzij de ‘allrisk’ dekking. Het eigen risico is altijd € 350 per gebeurtenis.

Brand

Een brand kan nare gevolgen hebben voor uw accommodatie en voor de activiteiten van uw vereniging. De materiële schade door brand, ontploffing en blikseminslag is verzekerd.

Inbraak

Materiële schade door inbraak of poging tot inbraak, diefstal na inbraak, poging tot diefstal(verlies of beschadiging) na inbraak, beroving of afpersing met geweld of bedreiging en vernieling is verzekerd.

Vandalisme

De verzekering dekt materiële schade door vandalisme (vernielzucht zonder materieel voordeel).

Storm

Bij storm is er dekking voor materiële schade door storm (14 m/s of hoger (ongeveer windkracht 7), bij stormschade aan het gebouw, gevolgschade door regen, sneeuw en hagel en glasbreuk door hagel of sneeuwdruk in combinatie met storm.

Opruimingskosten

Als er sprake is van een gedekte schade, dan worden het afbreken, afvoeren, storten en vernietigen van verzekerde zaken vergoedt. Ook hier is het eigen risico € 350.

Waterschade

Verzekerd is materiële schade die ontstaat door water of neerslag en dergelijk zoals water, stoom, neerslag, blusmiddelen uit defecte leiding, toestellen, installaties van waterleiding, centrale verwarming, sprinklers etc. die op die leidingen zijn aangesloten en regen, hagel, sneeuw en smeltwater dat onvoorzien het clubgebouw binnenkomt.

Vergoed worden ook: kosten van opsporen van breuken of een defect aan leidingen, herstelwerk aan muren en vloeren, herstelkosten van beschadigde leidingen, installaties en toestellen als deze gesprongen zijn door vorst.

Koelschade

Als na een storing of uitval van een koel- of diepvriesinstallatie de gekoelde of bevroren producten bederven, in waarde verminderen of verloren gaan. De verzekering keert uit op basis van inkoopwaarde.

Computerapparatuur

Computers en elektronische apparatuur zijn kostbaar en voor veel verenigingen onmisbaar. Het is vervelend als u bijvoorbeeld door brand of diefstal niet verder kunt werken. Met deze dekking pakt u de draad na een schade snel weer op.

Voorraden

Met deze dekking zijn de voorraden van uw vereniging verzekerd. Wijn en sterke drank kunt u apart verzekeren.

Onderdelen die u apart kun afsluiten:

Bedrijfsschade

Bij veel sportverenigingen is de kantineomzet een zeer belangrijke inkomstenstroom op de begroting. Die inkomsten kunnen verenigingen vaak niet missen. Met een bedrijfsschadeverzekering dekt u de schade door vermindering van de brutowinst, bijvoorbeeld als er brand is geweest en de kantine tijdelijk niet gebruikt kan worden.

Lichtmasten

Met deze module zijn lichtmasten verzekerd. Schade aan lichtmasten kan veroorzaakt worden door storm, waardoor lichtmasten omvallen. Of door diefstal van aluminium of koperen onderdelen van lichtmasten.

Speelvelden

Met deze module zijn (kunstgras) speelvelden verzekerd. Schade aan speelvelden kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld storm waardoor er lichtmasten of reclameborden omvallen op het veld, vandalisme als er supporters onbedoeld het veld beschadigen. Reclameborden en hekwerken die zich rond het veld bevinden zijn ook meeverzekerd.

Zonnepanelen

Brand, storm of hagelstenen kunnen uw zonnepanelen flink beschadigen. Met dit onderdeel zijn de zonnepanelen meeverzekerd tegen alle van buiten komende onheilen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor sportverenigingen

Uw vereniging kan aansprakelijk gesteld worden door bijvoorbeeld sporters, leden, bezoekers of leveranciers. Immers, waar mensen samenkomen om te sporten of om naar sport te kijken kan van alles gebeuren.

Iedereen kan onverhoopt schade veroorzaken of zelf schade lijden op een sportcomplex. Een door een vrijwilliger aan een derde toegebrachte schade is niet gedekt onder de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Aangezien de financiële gevolgen niet zijn te overzien door uw bestuur, is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor sportverenigingen belangrijk. De aansprakelijkheidsverzekering geldt voor de vereniging en alle aangesloten leden. Het is verstandig als uw vereniging uw vrijwilligers erop wijst zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) af te sluiten.

Welke situaties kunnen leiden tot aansprakelijkheid?

Personenschade: schade die is toegebracht aan derden. Uw vereniging kan bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld als er door achterstallig onderhoud aan de tribune van de vereniging gewonden vallen onder de bezoekers. Of als er door bedorven eten uit de kantine bezoekers ernstig ziek worden. Of als een bezoeker door een stoel zakt en zichzelf ernstig verwond.

Zaakschade: schade die is toegebracht aan zaken van derden. Bijvoorbeeld als een auto van een bezoeker tijdens werkzaamheden door vrijwilligers van de vereniging aan de accommodatie wordt beschadigd. Of als er kleding of eigendommen van een bezoeker beschadigd raken doordat hij of zij uitglijdt op een gladde vloer of van een tribune valt door een struikelpartij over losse tegels.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder bent u bezig met het zo goed mogelijk vervullen van uw functie. U staat niet direct stil bij uw persoonlijke aansprakelijkheid. Toch kan het gebeuren dat u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld.

Een persoonlijke aansprakelijkheid heeft te maken met het niet behoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder. Het is niet relevant of uw bestuursfunctie betaald is of niet. In de praktijk blijkt het niet voldoen aan de boekhoudplicht een belangrijke oorzaak van persoonlijke aansprakelijkheid: een vereniging of stichting moet te allen tijde inzicht kunnen geven in de financiële positie.

Per 1 juli 2021 wordt de Wet WBTR van kracht. Deze voorziet in verscherpte wetgeving voor bestuurders van (sport)verenigingen. Een toets van o.a. uw statuten is gewenst. ClubZeker helpt daarbij graag.

De volgende situaties kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid:

 • Niet bijhouden van een behoorlijke boekhouding en niet of te laat opmaken van de jaarrekening.
 • In het jaarverslag een misleidende voorstelling geven van de positie van de vereniging of stichting.
 • Het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen met verregaande financiële consequenties en onvoldoende aandacht besteden aan het behoorlijk vastleggen van gemaakte afspraken.
 • Het aangaan van voor de vereniging of stichting nadelige verplichtingen terwijl een faillissement op korte termijn niet ondenkbaar is.
 • Het verwaarlozen van de kredietbewaking.
 • In financieel moeilijke tijden crediteuren van de vereniging of stichting selectief betalen.
 • Het negeren van tegenstrijdige belangen – zakelijk of privé. Het niet of niet op tijd informeren van toezichthouders over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn.
 • Handelen in strijd met het doel van de vereniging of stichting zoals genoemd in de statuten.
 • Onvoldoende deskundigheid of besluiteloosheid. Zoals het niet aanvragen van het faillissement van de vereniging of stichting, terwijl duidelijk is dat de vereniging of stichting de verplichtingen niet meer kan nakomen.
 • Het verstrekken van financieringen aan derden, bestuurders of aandeelhouders zonder daarvoor zekerheid te vragen. Het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend moet zijn dat de vereniging of stichting ze niet kan nakomen.
 • Het niet voldoen aan de in een subsidie gestelde eisen, waardoor een ontvangen subsidie wordt teruggevorderd.

Rechtsbijstandsverzekering

Met de speciale rechtsbijstandsverzekering - ARAG ProRechtCombinatie Verenigingen -verzekert uw sportvereniging zich voor de kosten van juridische ondersteuning bij een (dreigend) geschil. U heeft ook aanspraak op rechtsbijstand voor vrijwilligers voor normale verenigingsactiviteiten (hieronder valt ook het vervoeren van leden van de vereniging naar en van (sport)evenementen). Zo behartigt u de belangen van de vereniging zo goed mogelijk.

Wij werken samen met een team onafhankelijke professionele rechtshulpverleners van ARAG. Alle schaden worden in behandeling genomen en hierbij geldt geen eigen risico of drempelbedrag (franchise).

Welke situaties kunnen leiden tot rechtsbijstand?

Geschillen over uw clubgebouw of de accommodatie: Bijvoorbeeld als een installatiebedrijf gebrekkig onderhoud heeft gepleegd aan een verwarmingsinstallatie waardoor spelers onwel zijn geworden door koolmonoxide. U kunt dan het installatiebedrijf aansprakelijk stellen. Of een tijdelijke gehuurde tribune stort in tijdens een kampioenswedstrijd en er vallen gewonden. De rechtsbijstandverzekeraar stelt dan de tribunebouwer aansprakelijk en beschermt de belangen van de sportvereniging en voorkomt dat de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Geschil met de gemeente over onteigening omdat woningbouw gewenst is op uw locatie. Of een geschil met één van uw leveranciers, denk aan energie of horeca.

Ongewenst gedrag op het sportcomplex: Bijvoorbeeld seksuele intimidatie. Of agressie als dronken supporters vernielingen aanrichten. De rechtsbijstandverzekeraar stelt deze personen dan aansprakelijk voor de schade.

Uitgebreide dekking op in- en verkoopactiviteiten: Bijvoorbeeld bij een geschil met uw horeca-leverancier.

Incassozaken, zoals het incasseren van openstaande vorderingen: Bijvoorbeeld als u een deel van uw accommodatie verhuurt aan een kinderdagverblijf of een andere huurder. Als deze organisatie de huur niet meer betaalt kunt u de rechtsbijstandverzekeraar een incasso procedure laten starten.

Padelverzekering

Padelbanen goed verzekeren? Dat kan bij Clubzeker!

Veel tennisverenigingen investeren in padelbanen. De kosten zijn zomaar vele tienduizenden euro’s per baan, dan wil je dat wel goed verzekerd hebben. De hele constructie (kooi, glas, vloer en net) kan ClubZeker verzekeren voor € 231,75 per baan. Premies zijn per jaar, exclusief assurantiebelasting. Verzekerd is alle schade, dus ook schade door vandalisme. ClubZeker is in Nederland de enige aanbieder die een compleet verzekeringsproduct voor padelbanen biedt. Het eigen risico is € 350,-.